Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BSV vrijdag 1 september 2023

Op vrijdag 1 september 2023 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BSV. We beginnen om 20.00 uur, locatie is onze vaste speellocatie: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4 in Bergen op Zoom.
Alle leden zijn vandaag per mail uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdleider
 5. Jaarverslag competitieleiders
  Jeugdschaak
  Interne competities
  Externe competities
  Huldiging kampioenen
 6. Jaarverslag penningmeester
  Balans
  Begroting
  Winst- en Verliesrekening
  Kascontrolecommissie
  Contributievoorstel
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 7. Voorstel lid van verdienste en erelid
 8. Bestuursverkiezingen
  Voorzitter Henry Groenveld heeft al vaker aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap kunnen zich melden bij het bestuur. Henry is bereid om zo nodig nog een deel van het jaar in functie te blijven om zijn opvolger in te werken
  Penningmeester Kees de Looff is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider intern Wesley Hopmans is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider extern Pieter-Jan Demmers is regulier aftredend en herkiesbaar, maar zou deze bestuursfunctie graag overdragen aan een nieuw bestuurslid
 9. Continuïteitscommissie

Pauze

 1. Interne competities en clubkampioenschap
 2. Jeugdschaak
 3. Externe competities
  Aantal teams KNSB Zaterdagcompetitie
  Aantal teams NBSB Avondcompetitie
  Aantal teams NBSB Bekercompetitie
 4. Statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de vergadering zijn ongeveer een week tevoren beschikbaar via de website, en ik verzend ze per mail.
Ook zijn er papieren exemplaren van de vergaderstukken aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Categories: Agenda Algemeen