Categorie: Algemeen

Nieuwe KNSB-ratings

Op 1 maart heeft de KNSB alle ratings onder 2000 aangepast.

De oude KNSB-ratings tussen 1000 en 2000 zijn herberekend met formule nieuwe_rating = 0,6 * oude_rating + 800.

1000 is dus 1400 geworden, 1500 wordt 1700, 2000 en hoger blijven onveranderd. KNSB-ratings lager dan 1000 (inclusief alle jeugdratings) zijn verhoogd met 400.

De wijzigingen worden verwerkt op ratingviewer.nl, op dit moment is de site nog niet helemaal geactualiseerd.

De KNSB volgt hiermee een vergelijkbare wijziging die de FIDE begin januari heeft doorgevoerd. Het nieuwsbericht van de KNSB vind je hier, onderaan het bericht wordt verwezen naar de ratingwijziging door de FIDE.

Categories: Algemeen

Nieuw begintijdstip senioren: 19:30

Met ingang van vrijdag 5 januari 2024 beginnen de senioren om 19:30.
Zo zorgen we dat we vóór middernacht de speelzaal hebben verlaten.

De speelzaal is open vanaf ongeveer 19 uur, vanaf 19:25 maakt de competitieleider de indeling.
Wees op tijd, of geef even door dat je meespeelt!

Categories: Algemeen

Vergaderstukken en jaarboek

De vergaderstukken voor de ALV van 1 september 2023, tevens jaarboek BSV 2023-2024, kun je hier downloaden. Dit bestand is ook aan alle senior-leden gemaild. Tijdens de ledenvergadering is een aantal papieren exemplaren aanwezig.

Categories: Algemeen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BSV vrijdag 1 september 2023

Op vrijdag 1 september 2023 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BSV. We beginnen om 20.00 uur, locatie is onze vaste speellocatie: Dependance Sport & Beweging van RSG ‘t Rijks, Rijtuigweg 4 in Bergen op Zoom.
Alle leden zijn vandaag per mail uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdleider
 5. Jaarverslag competitieleiders
  Jeugdschaak
  Interne competities
  Externe competities
  Huldiging kampioenen
 6. Jaarverslag penningmeester
  Balans
  Begroting
  Winst- en Verliesrekening
  Kascontrolecommissie
  Contributievoorstel
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 7. Voorstel lid van verdienste en erelid
 8. Bestuursverkiezingen
  Voorzitter Henry Groenveld heeft al vaker aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap kunnen zich melden bij het bestuur. Henry is bereid om zo nodig nog een deel van het jaar in functie te blijven om zijn opvolger in te werken
  Penningmeester Kees de Looff is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider intern Wesley Hopmans is regulier aftredend en herkiesbaar
  Competitieleider extern Pieter-Jan Demmers is regulier aftredend en herkiesbaar, maar zou deze bestuursfunctie graag overdragen aan een nieuw bestuurslid
 9. Continuïteitscommissie

Pauze

 1. Interne competities en clubkampioenschap
 2. Jeugdschaak
 3. Externe competities
  Aantal teams KNSB Zaterdagcompetitie
  Aantal teams NBSB Avondcompetitie
  Aantal teams NBSB Bekercompetitie
 4. Statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag en sluiting

De stukken voor de vergadering zijn ongeveer een week tevoren beschikbaar via de website, en ik verzend ze per mail.
Ook zijn er papieren exemplaren van de vergaderstukken aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Categories: Agenda Algemeen